Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

stypendia

Uczelnia oferuje bogaty system stypendialny, który pozwoli Ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie.

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:

Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

Stypendium socjalne

może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni. Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Maksymalna kwota dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

 • do 31 października 2016 r.  – 1043,90 zł
 • od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. – 1051,70 zł
 • od 01 listopada 2017 r.  – 1162,20 zł
 • Minimalna kwota dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego:   668,20 zł

 

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

Stypendia socjalne przyznawane są w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.

Student jest zobowiązany do  poinformowania Działu Spraw Stypendialnych o zmianach w rodzinie mających wpływ na prawo do świadczeń stypendialnych (np. zmiana składu rodziny, w tym także zaprzestanie nauki w trakcie roku akademickiego przez rodzeństwo, które ukończyło 18 lat, uzyskanie nowego tytułu dochodu)

W przypadku uzyskania lub utraty dochodu w trakcie roku akademickiego  w rodzinie studenta prawo do świadczeń ustala się ponownie na wniosek studenta o ponowne przeliczenie stypendium.

Dokumenty do pobrania:

 

* Informacja o dokumentach (ich opis) do POBRANIA 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:

 • pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów,
 • drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się dwukrotnie w roku. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w danym roku akademickim na semestr przez okres do 5 miesięcy. 


Dokumenty do pobrania

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 

może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe zasady przyznawania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  regulują przepisy:

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane jednorazowo.

Tryb składania wniosków o stypendium ministra przez uczelnie

Zgodnie z art. 178 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

W tym celu rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć ww. organom kolegialnym, które wyrażą opinię, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Wnioski o stypendia ministra są przekazywane w terminie do 15 października 2016 r.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
 

Dokumenty do pobrania

Drodzy Studenci! Dążymy do zapewnienia Państwu  jak najlepszych warunków studiowania, uwzględniających specyficzne potrzeby wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.  Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa potrzeby i oczekiwania.  Link do ankiety znajduje się TUTAJ 

ZAPOMOGA

może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek, których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

Wniosek o zapomogę można złożyć maksymalnie 2 razy w roku. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy za to samo zdarzenie.

Wnioski nieudokumentowane nie mogą być podstawą przyznania zapomogi. Zdarzenie podane przez studenta należy udokumentować (np. zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, orzeczeniem sądowym, policyjnym, fakturami lub rachunkami potwierdzającymi wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji losowych). W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Stypendialna może zwrócić się o przedstawienie zaświadczeń o wysokości dochodów netto w rodzinie za ostatnie 3 miesiące. 
Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia losowego.
Wysokość zapomogi obowiązującą w danym roku akademickim określa rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
Zapomoga wypłacana jest jednorazowo

Dokumenty do pobrania

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy (patrz jak niżej), którzy zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mają prawo ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów (doktorantów) składają takie same zestawy dokumentów jak studenci polscy jednak wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli student - cudzoziemiec w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa również zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego. W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają zaświadczenia o nie składaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

 • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 • Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ja także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1)).

Wszystkie osoby, które zostały wymienione w art. 43 ust. 2 ww. ustawy, mogą ubiegać się o pomoc materialną przysługującą obywatelom polskim (tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o zapomogi).

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych albo na zasadach obowiązujących obywateli państw trzecich albo na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Jeżeli osoby te zostaną przyjęte na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, wówczas nie przysługuje im prawo do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Mogą natomiast ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści Strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy, którzy zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mają prawo ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów są zobowiązani złożyć następujący zestaw dokumentów:

 • wniosek o stypendium socjalne - (do wydrukowania i wypełnienia na stronie www.vistula.edu.pl w zakładce student <stypendia.
 • we wniosku student oprócz dochodów wpisuje skład rodziny oraz informacje o miejscu zatrudnienia członków rodziny (UWAGA! Członkowie rodziny studenta to: student, rodzice studenta/opiekuni prawni, rodzeństwo studenta do 18 roku życia, lub do 26 roku życia pod warunkiem, że pobiera naukę, lub rodzeństwo niepełnosprawne niezależnie od wieku; małżonek studenta; dzieci studenta do 18 roku życia, lub do 26 roku życia pod warunkiem, że pobierają naukę, lub dzieci niepełnosprawne niezależnie od wieku).

Należy wpisać dochody wszystkich pełnoletnich członków rodziny ze wszystkich źródeł przychodów za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki oraz dołączyć zaświadczenia, w tym:

 • dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, w tym dochody z działalności - w przypadku gdy członek rodziny nie składał deklaracji podatkowej zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów - wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego) Jeżeli student w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski również z polskiego urzędu skarbowego.
 • dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej - podając rzeczywistą roczną kwotę osiągniętego dochodu netto z tego źródła (zał. 1,3);
 • inne dochody, tj. alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, pracy poza granicami RP. (oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – do pobrania (zał. 4);
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo między 18 a 26 rokiem życia; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 •  zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny, wraz z informacją z odpowiedniego urzędu o zasadach wyliczania dochodu z gospodarstwa, wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • wyrok sprawie o rozwód w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • skrócony odpis aktu zgonu w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;

W oświadczeniu o dochodach należy uwzględnić zmiany dochodów, jakie nastąpiły w rodzinie w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki oraz po tym roku, tj dochody uzyskane oraz dochody utracone (zał. 1.2)

DOCHÓD UTRACONY LUB UZYSKANY

Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto.

Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
 • utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
 • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta lub studenta, o ile osoby te wliczane są do składu rodziny studenta (zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wysokości netto);
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony.

Za dochód uzyskany uważa się następujące okoliczności:

 • zakończenie urlopu wychowawczego;
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Do wniosku należy dołączyć:

 •  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub jego członka rodziny oraz liczbę pełnych miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznawania stypendium.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Harmonogram przyjmowania wniosków  stypendialnych w roku akademickim 2016/2017

Wnioski stypendialne będzie można składać w terminach:

Stypendia socjalne,                                    

 • od 01.09.2017 r. do 10.10. 2017 r.

Stypendia specjalne dla niepełnosprawnych i zapomogi                                                                                        

 • od 01.09.2017 r. do 10.10. 2017 r.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (składa się 2 razy w roku):

 • w semestrze zimowym: od 01.09.2017 r. do 10.10. 2017 r.
 • w semestrze letnim: od 01.02.2018 r. do 10.03.2018 r.

 

Studenci I roku studiów magisterskich obowiązani są dostarczyć zaświadczenie z poprzedniej uczelni o średniej ważonej za ostatni rok studiów licencjackich.

W celu usprawnienia realizacji przyznawania świadczeń stypendialnych, sugerujemy składanie wniosków od dnia 1 września do 10 października.

Proszę pamiętać, że wypłata świadczeń w roku akademickim 2017/2018 będzie realizowana po odebraniu decyzji Komisji Stypendialnych (informacja o odbiorze decyzji zostanie wysłana na adres email studenta).

Miejsce przyjmowania wniosków (od 01 września do 10 października):

Sekcja Pomocy Materialnej, pokój 119 B
Godziny otwarcia: 

poniedziałek – czwartek: 11.00 – 14.00;  

sobota: 11.00 – 14.00

Tel. 22 45-72-321, 

email: e.bury@vistula.edu.pl

Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie decyzji administracyjnej doręczanej studentowi z pouczeniem o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych.

Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia.
Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przysługuje prawo odwołania się do rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Od decyzji rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej nie służy odwołanie, jednakże student niezadowolony z decyzji może złożyć do rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W ramach nadzoru nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub regulaminem pomocy materialnej.

Ostateczna decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Utrata uprawnień do pobierania świadczeń pomocy materialnej  następuje w przypadku:

 • Ukończenia studiów,
 • Skreślenia z listy studentów,
 • Rezygnacji ze studiów,
 • Wydalenia z uczelni,
 • Zawieszenia w prawach studenta,
 • Przeniesienia do innej uczelni,
 • Otrzymania świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych (podlega zwrotowi)
 • Śmierci studenta

Student traci prawo do otrzymywania  świadczeń z ostatnim dniem miesiąca, w którym ukończył studia, lub zaistniały powyższe przypadki.

kontakt

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub potrzebujesz pomocy?

Napisz do nas:
Emilia Bury , e-mail: e.bury@vistula.edu.pl , tel. 22 45 72 321

logo Vistula

Szkoła Główna

Turystyki i Rekreacji

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco